Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Symposium over De inspiratie van Bernard Lievegoed

Symposium op zondag 17 december 2017 in het Iona-gebouw op Landgoed de Reehorst te Driebergen. U dient zich van tevoren aan te melden.

Actie ter verwerving Riouwstraat 1-3

De Antroposofische Vereniging voert actie ter financiering van haar pand aan de Riouwstraat in Den Haag. Zie Donatie folder Riouwstraat.

 

Evenementen

 • Evolutie anders bekeken 27 okt 2017

  Lezingen en seminar met Dankmar Bosse, geoloog en paleontoloog.

  Aan de hand van opmerkelijke feiten en talloze fenomenen laat Dankmar Bosse verbanden oplichten die vertellen over onze samenhang met de wereld. Grond voor een spiritueel evolutiebeeld. Wat is de mens in de wereld? Je idee daarover doet ertoe.

  Paleontoloog en geoloog Dankmar Bosse kijkt naar wat de aarde ons laat zien aan fossielen van dier, plant en mens. Er zijn opmerkelijke feiten. Er zijn missing links. Bosse neemt niet alleen de fenomenen serieus, maar ziet en schetst vanuit de antroposofisch-goetheanistische hoek de verbanden die hieruit oplichten. Dan kun je achter de veelheid van evolutionaire toevalligheden iets groters in wording zien. Eén groot levend geheel waaruit zich telkens iets afsplitst en een eigen karakter aanneemt, wat bijvoorbeeld waterig wordt, of stenig, of dierlijk. De mens verschijnt erg laat in dit wordingsverhaal, pas in het Pleistoceen: in Atlantis. Of was hij er al eerder? En hoe dan?

  Dankmar Bosse is in Nederland inmiddels geen onbekende. Zijn lezingen en seminar in maart 2016 over de fenomenologie van de mineralen trokken veel belangstelling. Bosse imponeert als spreker door zijn doorleefde vakkennis, naast een voelbare verbonden-heid met de aarde en haar biografie. Op 27 en 28 oktober is hij hier voor het verhaal dat hem het meest na aan het hart ligt: de eigenlijke wording van de mens.

  In Motief van september 2017 werpt Dankmar Bosse een blik vooruit op de veelomvattende thematiek van zijn lezingen en seminar.

  Er zijn twee avondlezingen en een seminar zaterdag overdag, waarin steeds andere aspecten van de wording van mens en aarde belicht worden. Het is mogelijk lezingen en seminar afzonderlijk mee te maken.

  Dankmar Bosse spreekt in goed verstaanbaar Duits. Daarnaast worden de lezingen samenvattend vertaald door Ger van de Ven en Frank Storm.

  Vrijdag 27 oktober
  20.00 uur: lezing Die irdischen Phänomene und Rudolf Steiners Evolutionsbild
  Over de gezamenlijke ontwikkeling van mens, dier, plant en aarde. Geologie en paleontologie als sleutel tot de wording van de mens. Vanaf 19.30 inloop met koffie en thee, boekentafel, achtergrondinformatie.

  Zaterdag 28 oktober
  10.00-17.00 uur: seminar Evolution und Devolution – die Sprache der Fossilien
  Fossiele reeksen: evolutiewetmatigheden, missing links en doorgaande ontwikkelingslijnen. Studiebijeenkomst aan de hand van beeldmateriaal. Er is koffie en thee en desgewenst soep in de lunchpauze.

  20.00 uur: lezing Der Weg des Menschen mit den Tieren: Lemurien und Atlantis
  Over de pre-fossiele evolutie van de mens en zijn uiteindelijke verschijning temidden van de hogere dieren. Heeft Steiners beschrijving van Lemurië en Atlantis geologisch ‘grond’? De ontwikkeling van het landschap vanaf de Atlantische tijd (de ijstijden). Vanaf 19.30 inloop met koffie en thee, boekentafel, achtergrondinformatie.

  Plaats: Stichtse Vrijeschool, Socrateslaan 24, 3707 GL  Zeist

  Hele werkweekend: passepartout voor lezingen en seminar € 70.

  Aanmelden seminar: graag vóór 1 oktober via antro.geo7@gmail.com of 030 696 28 12.
  Betaling op rek.nr. NL76 TRIO 0784 7063 60  t.n.v. Antoon van Hooft o.v.v. seminar Bosse. Uw aanmelding is definitief wanneer uw betaling is ontvangen.
  Optioneel: avondmaaltijd (catering) op zaterdagavond.
  Nadere informatie over seminar en maaltijd wordt u toegezonden na aanmelding.

  Lezing € 15, beide lezingen € 25.

 • Evolutie anders bekeken 28 okt 2017

  Lezingen en seminar met Dankmar Bosse, geoloog en paleontoloog.

  Aan de hand van opmerkelijke feiten en talloze fenomenen laat Dankmar Bosse verbanden oplichten die vertellen over onze samenhang met de wereld. Grond voor een spiritueel evolutiebeeld. Wat is de mens in de wereld? Je idee daarover doet ertoe.

  Paleontoloog en geoloog Dankmar Bosse kijkt naar wat de aarde ons laat zien aan fossielen van dier, plant en mens. Er zijn opmerkelijke feiten. Er zijn missing links. Bosse neemt niet alleen de fenomenen serieus, maar ziet en schetst vanuit de antroposofisch-goetheanistische hoek de verbanden die hieruit oplichten. Dan kun je achter de veelheid van evolutionaire toevalligheden iets groters in wording zien. Eén groot levend geheel waaruit zich telkens iets afsplitst en een eigen karakter aanneemt, wat bijvoorbeeld waterig wordt, of stenig, of dierlijk. De mens verschijnt erg laat in dit wordingsverhaal, pas in het Pleistoceen: in Atlantis. Of was hij er al eerder? En hoe dan?

  Dankmar Bosse is in Nederland inmiddels geen onbekende. Zijn lezingen en seminar in maart 2016 over de fenomenologie van de mineralen trokken veel belangstelling. Bosse imponeert als spreker door zijn doorleefde vakkennis, naast een voelbare verbonden-heid met de aarde en haar biografie. Op 27 en 28 oktober is hij hier voor het verhaal dat hem het meest na aan het hart ligt: de eigenlijke wording van de mens.

  In Motief van september 2017 werpt Dankmar Bosse een blik vooruit op de veelomvattende thematiek van zijn lezingen en seminar.

  Er zijn twee avondlezingen en een seminar zaterdag overdag, waarin steeds andere aspecten van de wording van mens en aarde belicht worden. Het is mogelijk lezingen en seminar afzonderlijk mee te maken.

  Dankmar Bosse spreekt in goed verstaanbaar Duits. Daarnaast worden de lezingen samenvattend vertaald door Ger van de Ven en Frank Storm.

  Vrijdag 27 oktober
  20.00 uur: lezing Die irdischen Phänomene und Rudolf Steiners Evolutionsbild
  Over de gezamenlijke ontwikkeling van mens, dier, plant en aarde. Geologie en paleontologie als sleutel tot de wording van de mens. Vanaf 19.30 inloop met koffie en thee, boekentafel, achtergrondinformatie.

  Zaterdag 28 oktober
  10.00-17.00 uur: seminar Evolution und Devolution – die Sprache der Fossilien
  Fossiele reeksen: evolutiewetmatigheden, missing links en doorgaande ontwikkelingslijnen. Studiebijeenkomst aan de hand van beeldmateriaal. Er is koffie en thee en desgewenst soep in de lunchpauze.

  20.00 uur: lezing Der Weg des Menschen mit den Tieren: Lemurien und Atlantis
  Over de pre-fossiele evolutie van de mens en zijn uiteindelijke verschijning temidden van de hogere dieren. Heeft Steiners beschrijving van Lemurië en Atlantis geologisch ‘grond’? De ontwikkeling van het landschap vanaf de Atlantische tijd (de ijstijden). Vanaf 19.30 inloop met koffie en thee, boekentafel, achtergrondinformatie.

  Plaats: Stichtse Vrijeschool, Socrateslaan 24, 3707 GL  Zeist

  Hele werkweekend: passepartout voor lezingen en seminar € 70.

  Aanmelden seminar: graag vóór 1 oktober via antro.geo7@gmail.com of 030 696 28 12.
  Betaling op rek.nr. NL76 TRIO 0784 7063 60  t.n.v. Antoon van Hooft o.v.v. seminar Bosse. Uw aanmelding is definitief wanneer uw betaling is ontvangen.
  Optioneel: avondmaaltijd (catering) op zaterdagavond.
  Nadere informatie over seminar en maaltijd wordt u toegezonden na aanmelding.

  Lezing € 15, beide lezingen € 25.

 • Avonden Antroposofie in Gesprek georganiseerd door de Sociale Sectie 08 nov 2017

  Eind 2016 is een initiatiefgroep vanuit de Sociale Sectie begonnen met ‘Antroposofie in Gesprek’-avonden. Het betreft open gespreksavonden, telkens op de tweede woensdagavond van de maand. Een lid van de Sociale Sectie of een antroposoof die zich echt verbonden heeft met de sociale vragen van deze tijd, krijgt eerst de gelegenheid om inhoud en ervaringen in te brengen over een – het sociale domein betreffende – vraagstuk dat hem of haar bezighoudt. De aanwezigen ‘proeven’ welwillend van de inspiratie en de ervaringen die uit het gebodene naar voren komen.

  Daarna is er ruimte voor gesprek en persoonlijke ontmoeting daarover binnen de groep van de deelnemers. Dit is het hoofdbestanddeel van de avond. Het doel is om inzichten en ervaringen van alle aanwezigen te laten klinken en met begrip voor elkaar op te nemen. Het is de bedoeling dat voordrachtgever en toehoorders zich gezien en begrepen voelen en meer inzicht in het vraagstuk verkrijgen.

  De ervaringen met deze avonden zijn tot nu toe zodanig dat de initiatiefgroep heeft besloten het organiseren van Antroposofie in Gesprek-avonden in de periode september 2017 t/m juni 2018 voort te zetten.

  De avonden worden gehouden op woensdag 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 2017.

  Begin: 18:00 uur precies, einde 21:30 uur; in de gemeentezaal van de Rafaëlkerk van de Christengemeenschap, Van Tetslaan 4, Zeist.

  Leden van de Sociale Sectie en mensen die zich verbonden hebben met de sociale vraagstukken van deze tijd en de antroposofie, zijn welkom. Kosten per avond  € 10,00 per persoon.

  Op 8 november zal Ellen Winkel spreken over de verbinding tussen BD-bedrijven en de mensen er omheen.

  Maximum aantal deelnemers: 20. Aanmelden is onder andere daarom noodzakelijk bij Wim van Gorcum (willem.vangorcum@kpnmail.nl, 06-2617 0402)

 • Jubileum antroposofische psychotherapie 17 nov 2017

  De Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie (NVAP) is 33 jaar en dat wordt gevierd in het Raphaëlhuis van Rudolf Steiner Zorg te Den Haag, op vrijdag 17 november 2017, 16.00-18.00 uur.

  Voordracht van Peter Selg om 20.00 uur op basis van het boek De werkelijkheid waarin wij leven van Willem Zeylmans van Emmichoven, toegang € 20.

  Zaterdag 18 november, 10.00-17.00 uur, is er een werkconferentie van de NVAP: ‘De ziel als bemiddelaar tussen lichaam en geest’.

  Info en opgeven bij Els van Beek: info@nvap.nl.

 • Symposium De inspiratie van Bernard Lievegoed 17 dec 2017

  Op 12 december is het 25 jaar geleden dat Bernard Lievegoed overleed. Hij was een krachtige inspirator achter maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Zo stond hij aan de wieg van een nieuwe gehandicaptenzorg, organisatieontwikkeling en universitaire propedeuse voor studenten. Hij wist een hele beweging op deze gebieden in gang te zetten. Velen inspireerde hij om hun weg te vinden, van jong tot oud. Zijn thema ‘op weg naar de 21e eeuw’ en onbevreesd ‘het goede doen’ was een mijlpaal en sprak jongeren sterk aan, terwijl ‘de levensloop van de mens’ en ‘mens op de drempel’ op brede belangstelling vanuit de samenleving konden rekenen. Zijn kijk op ‘mensheidsperspectieven’ en ‘over de redding van de ziel’ zijn levensthema’s gebleken. Het wonderlijke is dat al deze onderwerpen niet verouderd zijn, intussen zelfs een hogere actualiteitswaarde hebben gekregen.

  Daarom is er op 17 december in Driebergen een symposium rond de inspiratie van Bernard Lievegoed. Christine Gruwez en Friedrich Glasl houden een voordracht, de eerste over de drie grote mensheidsstromingen, de tweede over de actualiteit van de ideeën van Bernard Lievegoed over organisatie en management. Uitgeverij Christofoor presenteert de heruitgave van vijf boeken van Bernard Lievegoed: Het goede doen in de 21e eeuw, De levensloop van de mens, Mens op de drempel, Mensheidsperspectieven en Over de redding van de ziel. Deze kunnen ter plekke worden aangeschaft. Uitgeverij Pentagon verzorgt een heruitgave van Bezinning op de grondsteen.

  Alle symposiumgangers ontvangen een interviewbundel, waarin zeven mensen vertellen hoe zij zich in de praktijk van hun leven en werk nog steeds, of steeds meer, door Bernard Lievegoed laten inspireren: Adriaan Bekman (organisatieontwikkeling), Hans Passenier (vrijescholen), Jaap van de Weg (geneeskunde), Astrid van Zon (heilpedagogie), Jaap Sijmons (voorzitter AViN), Gerrie Strik (Vrije Hogeschool) en Eric van de Luytgaarden (lector Universiteit Maastricht).

  Er zal een ‘initiatievenmarkt’ zijn, met nieuwe en oude initiatieven geïnspireerd door Lievegoed, waar de symposiumgangers kunnen aanschuiven om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Niet alleen uit het verleden, maar vooral ook met het oog op de toekomst. De kosten voor het symposium, inclusief lunch en interviewbundel, bedragen € 45. De organisatie is in handen van Stichting Lievegoed Archief (SLA) en Stichting Parsifal Fonds (SPF).

  Zondag 17 december 2017, Iona-gebouw bij Antropia op landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, Driebergen, 10.00-16.30 uur. Aanmelding via het onderstaande aanmeldformulier. U ontvangt vervolgens een mail met betaalgegevens. Pas na betaling vooraf van het bedrag krijgt u toegang tot het symposium. Er is plaats voor maximaal 250 mensen, dus geef u snel op als u wilt deelnemen.

  Let op: in het weekend van 16 en 17 december is er vanwege werkzaamheden geen treinverkeer mogelijk naar en van station Driebergen-Zeist. De NS zet bussen in, houdt rekening met een langere reistijd.

  Michel Gastkemper (SPF) en Hildebrand Lievegoed (SLA)


  heermevrouw

  Voorletters:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

 

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.