Toelichting bijzondere ALV 12 december

Toelichting bijzondere ALV 12 december

Op maandagavond 12 december 2016 heeft de bijzondere algemene ledenvergadering plaatsgevonden waarin het besluit over de verwerving van het oude verenigingsgebouw / de voormalige euritmieacademie aan de Riouwstraat nrs. 1-3 te Den Haag aan de ledenvergadering is voorgelegd. We geven hierbij een terugblik op de avond en op het proces.

Het plan is nog eens door ons gepresenteerd en bijna twee uur is er over gesproken door en met de leden. De uitslag van de formele stemming was dat 138 van de aanwezige leden stemden vóór het besluit om als opgenomen in de overeenkomst met de Stichting Euritmie om het pand aan de Riouwstraat 1-3 binnen het vermogen van de vereniging (AViN) te brengen. 46 leden stemden tegen. Verder onthielden 7 leden zich van stemming. De uitkomst is dus dat de vereniging het pand zelf verwerft, maar met de tegenoverstaande verplichtingen a) te verbouwen voor het (achterstallig) onderhoud en modernisering om het gebouw weer functioneel bij de tijd te maken (geraamd op € 800.000) en b) vanuit het vermogen van de vereniging de euritmie met middelen (gereserveerd € 150.000) te ondersteunen.

Wij wisten uit de eerdere ledenraadpleging op 13 oktober jl. dat de leden vrijwel unaniem voorstanders van de verwerving van de Riouwstraat waren en in meerderheid ook voor de verbouwing waren. Nadat een meer uitgewerkte overeenkomst met de Stichting Euritmie voorlag, is op basis van het aan de leden rondgestuurde visiedocument en de overeenkomst dit beeld bevestigd bij de uitslag op 12 december jl. De wijzigingen ten opzichte van 13 oktober jl. waren voornamelijk dat de AViN zelf eigenaar wordt en de stichting Euritmie de financiële eisen in belangrijke mate heeft gematigd, zodat het gehele plan beter haalbaar wordt.

Er zijn leden die tegen het plan waren en niet tevreden zullen zijn met de uitkomst. De leden die ons geschreven hebben waren eveneens in meerderheid vóór het plan, doch er waren ook tegenstanders. Voor allen, maar met name degenen die tot nu toe zich niet met het plan konden verbinden, lichten wij achtereenvolgens nog eens toe:

  • De wijze waarop het besluit tot stand is gekomen
  • Waarom wij geen alternatief besluitvormingstraject hebben ingezet
  • De waarde van het aanbod van de Stichting Euritmie
  • Of wij alternatieven voor de Riouwstraat zagen
  • Tenslotte: de gang van zaken op de vergadering van 12 december jl.

Procesgang

Wij hebben van een  behoorlijke groep leden gehoord, dat ze met de wijze waarop het besluit tot stand kwam grote moeite hadden. Zij waren als leden daar graag meer in betrokken geweest en wilden meer tijd om over het besluit na te denken en daarop invloed te kunnen uitoefenen. Sommigen wilden de verwerving ook principieel ter discussie stellen.

Onze tijdshorizon voor een besluit over de Riouwstraat 1-3 was vrij kort. Dat was voor ons een gegeven. De Stichting Euritmie beschikte vanaf mei 2016 niet meer over de financiële middelen om de exploitatie van de Riouwstraat volledig te bekostigen. Om enige tijd te hebben om te kunnen overleggen en de leden bij het besluit te betrekken, hebben wij een lening verstrekt van € 25.000 die tot het einde van 2016 voldoende moest zijn om het exploitatietekort van de stichting te dekken.

Wij zijn direct in overleg gegaan met het bestuur van de Stichting. De oplossing die uiteindelijk aan de leden kon worden voorgelegd (zie hierna) heeft de nodige tijd gekost. In de eerste fase was het onderhandelingsresultaat, dat de stichting bereid was het gebouw voor de oorspronkelijke koopprijs uit 2008 (met indexering en afronding) terug te verkopen aan de AViN € 600.000, waarna nog zou moeten worden verbouwd. Afgezien van toekomstige exploitatieverliezen, was met de investering een waarde gemoeid ongeveer gelijk aan de waarde van het pand, die wij door een erkend onroerend goed taxateur hebben laten vaststellen. Dat was voor ons de basis voor een verder gesprek.

Wij hebben de mogelijkheid van de terugkoop daarop in overleg met de stichting het eerst in een bijeenkomst met de Haagse leden (uit de regio) in juni van dit jaar besproken. Daar was een hoge opkomst van ca. honderd leden, die zeer positief tegenover het plan stonden. Daarop heeft het bestuur aan alle leden over het voornemen bericht in de eerstvolgende aflevering van Motief (nr. 205, september 2016, p. 2-3) met een uitnodiging voor de ledenvergadering op 13 oktober. Wij ontvingen daarop nauwelijks reacties van de leden. In een volgend nummer van Motief (nr. 206, oktober 2016, p. 4-5) hebben wij tevens een financieel plaatje gepresenteerd met een schatting van de jaarlijkse mogelijke exploitatieverliezen en nogmaals opgeroepen voor de vergadering. De uitkomst daarvan was zodanig (vrijwel unaniem voor verwerving, meerderheid voor de verbouwing en financiële steun van de leden), dat wij ons als bestuur gerechtigd voelden door te gaan en een meer definitief voorstel te maken. Wij deden daarvan verslag in Motief nr. 207, november 2016, op p. 7.

Wij zetten als bestuur naar aanleiding van suggesties uit deze vergadering de stap het gebouw rechtstreeks in de vereniging te brengen. Ook hebben wij opnieuw en kritisch naar het verbouwingsplan gekeken. Een aantal elementen hebben we eruit gehaald; toegevoegd hebben we additionele kosten voor de brandveiligheid; aldus komt de verbouwing nu uit op € 800.000. Wij hebben met de uitkomst van 13 oktober het gesprek met de Stichting Euritmie kunnen hervatten. Ook aan die zijde heeft een proces van beeld- en oordeelsvorming plaatsgevonden, waarbij uiteindelijk er met ideële motieven en een grote betrokkenheid voor ons allen een prachtig voorstel lag om het daadwerkelijk mogelijk te maken dat de Riouwstraat gaat floreren (zie hierna onder ‘Schenking’).

Op  2 december jl. vond – voorafgaande aan de ledenvergadering van 12 december – dan nog een open avond plaats met als doel dat leden (kritische) vragen konden stellen en de besturen van de AViN en de Stichting Euritmie die kon beantwoorden.  Aanwezig waren veertien leden en drie bestuursleden. De daar aangereikte thema’s waren: landelijk beleid spreiding huizen voor de vereniging; wel aanschaffen, maar temporiseren verbouwing; vragen van financiële, fiscale aard en bestuurlijke organisatie; snelheid van het proces, communicatie en tot slot het beleid rond de Bibliotheek.

Daarmee hebben wij de leden als geheel zo vroeg als mogelijk bij het proces betrokken en via Motief gecommuniceerd. Op 12 december jl. was het voornemen pas rijp voor een besluit van de leden, waarbij het Ondernemingsplan meer indicatief van aard was en niet ter stemming voorlag. Ten aanzien van de verbouwing wordt binnenkort nog een proces gegaan voor de vaststelling van de vormgeving. Yaike Dunselman hield op 12 december jl. de leden het te lopen proces voor.

Alternatief besluitvormingsproces?

Het bestuur zag binnen de tijdshorizon van een half jaar geen basis om de hulp aan de Riouwstraat op te schorten en een brede discussie in de vereniging aan te gaan om eerst een algemeen huisvestingsbeleid te formuleren en een onderzoek in te zetten, ook omtrent eventuele nieuwbouw. De leden konden daarvoor kiezen, maar dan verviel de optie voor de Riouwstraat. Daarom is tweemaal het plan direct aan de leden voorgelegd. Uit de zeer brede steun leidde het bestuur af, dat voor de meerderheid van de leden een alternatief besluitvormingsproces niet noodzakelijk was. Bij het gebruik van de Riouwstraat en bij de verbouwing worden de leden – als gezegd – nader betrokken.

‘Schenking’: waarde pand en tegenprestaties

Van belang is daarbij ook in het oog te houden, wat het besluit eigenlijk inhoudt.

Het besluit waartegen de leden ja hebben gezegd, is welhaast als een schenking van de Stichting Euritmie te beschouwen (dat is ook als één van de drie formele opties uitgewerkt). Verklaarbaar, omdat het overgrote deel van de waarde indertijd in 2008 ook door de AViN aan de stichting is geschonken en de doelstellingen van antroposofie en euritmie de stichting en vereniging binden. Maar toch, het is een zaak van vrijwilligheid, waarvoor wij de bestuursleden van de Stichting Euritmie buitengewoon dankbaar zijn. Het beeld is dat de dochter (‘de Riouwstraat’) is uitgehuwelijkt aan de vereniging met een mooie bruidsschat, maar dat staat wel tegenover dat goed voor haar gezorgd wordt door de bruidegom. Wat betekent dat?

Het pand vertegenwoordigt een (markt-)waarde van ca € 1,5 mln. Dat bedrag betalen wij niet als een directe ‘koopprijs’. Wij krijgen dus een bruidsschat mee. Wij willen wel  op ons nemen het achterstallige onderhoud aan te pakken en te investeren in een ons inziens noodzakelijke verbouwing om het pand weer helemaal ‘functioneel’  te maken tegen de (brand)veiligheids-, milieu- en doelmatigheidsnormen van vandaag en met een uitnodigende uitstraling, die past bij de antroposofische identiteit die wij van het gebouw willen behouden. Dat kost vrijwel zeker een bedrag van ca. € 800.000.

Verder hoort erbij dat de vereniging de doelstelling van de Stichting Euritmie overneemt en dat wij de euritmie in Nederland en het gebouw weer een lange termijnperspectief willen geven. Voor de euritmie doen wij dat door een bestemmingsreserve van € 150.000 en door een actieve Werkgroep Euritmie in te stellen. Voor het gebouw door er nieuwe, extra antroposofische activiteiten te ondernemen en de bijbehorende exploitatieverliezen voor onze rekening nemen (begroot in het Ondernemingsplan). Wij verzorgen daardoor via de Riouwstraat een eerste boog van zeven jaar een impuls voor de antroposofie. Samen vertegenwoordigen de bestemmingsreserve, de investeringen en dekking van de verliezen de komende jaren een waarde ongeveer gelijk aan de waarde van het pand.

Daardoor ontstaat er een evenwicht en dat was alles met elkaar voor de stichting voldoende geweest om mee te werken aan een ‘warme’ overdracht, die niet ‘marktconform’ was. Wilden de leden alleen het pand kopen en zich niet binden aan het plan, dan zou die vlieger niet opgaan voor de afgesproken (koopsom)bedragen. Alles zou weer open liggen.

Geen alternatief?

Er zijn leden die zich afvroegen of wij niet beter elders, meer centraal in het land een verenigingsgebouw kunnen neerzetten. Het nuchter antwoord is dat een vergelijkbaar gebouw geheel nieuw en met nieuw te kopen grond neerzetten, veel en veel duurder zal uitvallen en ons dan waarschijnlijk ons gehele vermogen kost. Dat vinden wij niet verantwoord, want het gebouw moet dienend blijven aan initiatieven in de vereniging. Daarvoor zijn alleen de contributies waarschijnlijk  een te smalle basis en is er een buffer van een behoorlijk vermogen nodig.

Bovendien vindt het bestuur dat wij met de ‘Riouwstraat’ een geschiedenis doorgeven naar een volgende generatie. Als het pand zich niet meer blijkt te kunnen bewijzen ontstaat een andere situatie. Uit de bijeenkomst in Den Haag en beide bijeenkomsten in Driebergen, alsmede uit vele schriftelijke reacties hebben wij geconcludeerd, dat de Riouwstraat onder velen leeft en voor de beweging en vereniging daarom behouden dient te blijven. Ook de internationale herkenbaarheid droeg daaraan bij.

Landgoed De Reehorst (aan de Hoofdstraat te Driebergen) had meer dan 20 jaar geleden dat alternatief kunnen zijn, maar de leden hebben het plan om op De Reehorst een verenigingsgebouw te realiseren, niet voldoende steun willen geven. De mogelijkheid om een verenigingshuis te realiseren op De Reehorst is er nu niet meer.

De motie en de vergadering

Ter vergadering liepen de gemoederen nog wel even op. Als aangekondigd bij de uitnodiging zijn de bijdragen enigszins geordend naar thema en dat gaf een kritische en een positieve groep sprekers. Steeds was er echter gelegenheid om te reageren. Wij denken dat een volwassen vereniging de verschillen van mening moeten kunnen uithouden. Het bestuur heeft – ondanks de eerdere raadplegende vergadering – nogmaals het voornemen in volle omvang in handen gelegd van de ledenvergadering om werkelijk een zuivere besluitvorming te handhaven.

Er werd ook een motie voorgesteld om besluiten over een aankoop en verbouwing te splitsen.

Op de vergadering lag ter besluitvorming voor een aanbod van de Stichting Euritmie, dat wij als bestuur wilden aanvaarden. Niet iedereen leek van begin af aan dit punt in beeld te hebben. Als wij het aanbod niet zouden aanvaarden (zoals het er lag in de overeenkomst) dan zou het aanbod van de Stichting juridisch ook zijn vervallen. Dan konden we ook niet meer zinvol ter plekke stemmen over een koop op andere voorwaarden (bijv. zonder verbouwing). Er zou namelijk eerst opnieuw met de stichting gesproken moeten worden over een geheel ander scenario.

Dit verklaart, waarom de voorzitter zich gebonden achtte aan de vraag aan de leden of zij de onderliggende overeenkomst konden goedkeuren. Zo was het in de uitnodiging aangekondigd. Precies deze gang van zaken was namelijk met de Stichting Euritmie afgesproken, zoals uit het Visiedocument en de Overeenkomst duidelijk blijkt. Die verplichting naar de stichting is het bestuur nagekomen, terwijl de leden de volle vrijheid behielden dit plan te verwerpen en daarna met eventuele moties voor alternatieven te komen, zoals dus werden voorgesteld.

Tot slot

Wij hopen dat deze toelichting nog enige misverstanden over het beleid en de gang van zaken kan wegnemen en voor meer begrip voor het doorlopen proces en besluit kan zorgen.

In de komende nummers van Motief en via onze websites zal het bestuur de leden van de ontwikkelingen van de Riouwstraat op de hoogte houden. Het werk moet nu eigenlijk gaan beginnen.

Het was voor vele betrokkenen - met name voor sommigen van de Haagse leden - een spannend proces, waarmee sterk werd meegeleefd. Wij hebben reacties gekregen dat zij zich erg opgelucht voelden, dat de toekomst voor Riouwstraat de komende jaren is veilig gesteld.

Wij besluiten met een Kerstgroet en hopen dat in deze tijd van bezinning, degenen die graag een andere uitkomst hadden gezien, mede naar aanleiding van dit bericht, nog eens op het geheel willen terugkijken en ons willen helpen de Riouwstraat zo te ontwikkelen dat de gehele vereniging en de antroposofische beweging er baat van zullen hebben.

 

Namens het bestuur,

Pim Blomaard
Andreas Reigersman
Jaap Sijmons

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de entree van Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden van ledengroepen, studiecentra en bijeenkomsten van de esoterische cyclus.

Deze website
Ores quisque experorit reptatur? Emporro te rescid quatio. Nam que est, consequatem que es adigend itatur, tem et venienim dus ut et re nam, sincit facerna temquodi aut ex eremperest, torectibus niet, que offictem et.
Lees meer over de vereniging >

Contactgegevens
Antroposofische Vereniging in Nederland
Boslaan 15
3701 CH Zeist
Telefoon: (030) 691 82 16
secretariaat@antroposoie.nl