default-header De lectorenkring - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

De lectorenkring

03 februari, 2023

Ruim 1700 leden van de Antroposofische Vereniging in Neder­land zijn ook lid van de Vrije Hogeschool voor Geestesweten­schap. Zij kunnen met hun blauwe lidmaatschapskaart de meditatiebijeenkomsten van de Esoterische Cyclus bijwonen. Die bijeenkomsten worden verzorgd door de kring van lectoren. In Nederland zijn 27 lectoren actief.

Leden van de Hogeschool kregen op midzomer vanuit de lecto­renkring een aantal vragen toegestuurd: over hoe de deelname aan de Hogeschool en haar bijeenkomsten wordt beleefd en gewaardeerd, welke overwegingen er zijn ten aanzien van de inhouden van de Esoterische Cyclus en hoe het contact met ande­re leden is. Als lid van de Hogeschool verklaar je representant te willen zijn van de antroposofie. Gevraagd werd ook hoe die ver­antwoordelijkheid beleefd wordt, uitgedragen of toegepast. En ten slotte was er een vraag naar initiatieven, voornemens of ver­langens die men wilde delen. Bij de 170 meest positieve reacties die binnenkwamen, vormde zich nog een aparte categorie in de vele opmerkingen die leden aan hun reacties toevoegden.

Algemeen beeld

Allereerst en bovenal spreekt uit de ingestuurde post een grote warmte en betrokkenheid bij de antroposofie en de Hogeschool. Voor de meesten is die relatie van levensbelang, het vormt en geeft toegang tot spiritualiteit. Er is ruimte voor studie en voor scholing. Veel wordt ook het sociale belang genoemd: men ontmoet elkaar. Slechts enkelen beschrijven een moeizame rela­tie met de Hogeschool.

Landelijk neemt de lectorenkring waar dat een derde tot de helft van de Hogeschoolleden deelneemt aan de bijeenkomsten van de Esoterische Cyclus. Bij de respondenten ligt dat aantal met twee derde iets hoger. Wat opvalt is de grote waardering voor de gespreksgroepen die op verschillende plekken georganiseerd worden rondom de Esoterische Cyclus. Verder worden genoemd het deelnemen in studie- en leesgroepen, werk in de secties, het werk in ledenavonden.

Op de vraag naar het representant zijn werd uitvoerig geant­woord, met een grote diversiteit. Voor veruit de meeste mensen is het zo dat de antroposofie een levenshouding met zich mee­brengt, van waaruit dit representant-zijn geleefd wordt. Veelal is dat bij de uitoefening van een beroep en daarvan werden alle mogelijke voorbeelden gegeven. Sowieso is de antroposofie een drijfveer in het sociale leven, in de ontmoeting met mensen, naast het werken aan de innerlijke scholing.

Initiatieven

Ook de vraag naar initiatieven, verlangens, voornemens en wen­sen werd zeer uitvoerig beantwoord. In die antwoorden is de diversiteit zo groot dat er eigenlijk geen eenduidig verslag van te doen is! Het gaat van het schrijven van een boek, meer medi­teren, gespreksgroepen inrichten, cursussen aanbieden, reizen door de wereld, het openbaar debat activeren, tot aan het oprich­ten van een politieke partij en het omvormen van de Hogeschool. Een werkelijk bont palet van ideeën dat zeer bemoedigend en enthousiasmerend is en waar we zeker verder aan willen werken. Het gesprek over al deze bijdragen en visies is nog niet klaar. Het is duidelijk dat de lectorenkring daar nog een verdere tijd mee bezig zal zijn. Wat de toekomst vraagt, gezien vanuit de input van al deze bijdragen, maar ook de nieuwe Nederlandse vertaling van de teksten van de Esoterische Cyclus, dat zal gespreksonderwerp in onze vergadering zijn voor de komende tijd.

Tijdens de zogeheten ‘Lektorentagung’, begin november in Dornach, is over het initiatief van deze enquête verteld. Daarop is vanuit meerdere landen positief en met grote interesse gereageerd. De lectorenkring staat in nauw contact met de Algemene Sectie in Dornach en nodigt leden daarvan ook in Nederland uit, mede voor dit gesprek. In februari 2023 zal Constanza Kaliks naar ons land komen.

Mocht u interesse hebben voor deelname aan deze Vrije Hoge­school voor Geesteswetenschap, neem dan contact op met een van de lectoren, bijvoorbeeld met iemand in uw buurt. Namen en contactgegevens vindt u hier.

Rik ten Cate

Dit bericht verscheen in Motief 269 van februari 2023

Bekijk ook

Lievegoed_-_bijgesneden De lectorenkring - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Lievegoed zal veerkracht moeten tonen
220px-Ita_Wegman_1899 De lectorenkring - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Rehabilitatie van Elisabeth Vreede en Ita Wegman
Goetheanum De lectorenkring - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Vereniging: bevragen en bewegen?