default-header Mededelingen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Mededelingen

Voordrachtsteksten en livestreams

Bezinning%20100%20jaar%20-%20verkleind Mededelingen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Bezinning%20100%20jaar%20-%20verkleind Mededelingen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

11 januari 2024

Op 17 en 18 november 2023 vierden we respectievelijk in Den Haag en in Driebergen het eeuwfeest van de Antroposofische Vereniging in Nederland.

Van deze twee bijeenkomsten plaatsen we hier de teksten van de voordrachten op schrift, alsmede de opnamen van de livestreams, zodat u deze voordrachten en de daarbijhorende euritmieopvoeringen in Den Haag (de opnames van de euritmie in Driebergen waren hiervoor niet geschikt) rustig kunt nalezen en terugkijken. Klik hiervoor op de woorden hieronder: tekst en/of opname.

Voordracht door Pim Blomaard, omraamd door euritmie: tekst en opname.

Voordracht van Wilbert Lambrechts, omraamd door euritmie: alleen opname (de tekst is in een aparte uitgave verschenen, zie https://via-libra.be/blog/pleidooi-voor-een-genereus-europa/)

Voordracht van Peter Selg: Nederlandse tekst (Duitse versie) en opname

Voordracht van Susan van Kempen: tekst en opname

Voordracht Frans Lutters: tekst en opname

Cover%20programmaboekje%205-6%20januari%202024 Mededelingen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Op 5 en 6 januari 204 was in Driebergen het vervolg, het derde deel van het eeuwfeest van de Antroposofische Vereniging in Nederland.

Ook van dit evenement plaatsen we hier voordrachtsteksten en opnamen, voor zover beschikbaar.

Voordracht van Mario Matthijsen over de betekenis van de grondsteenlegging door Rudolf Steiner, voorafgegaan door een introductie door Pim Blomaard en euritmie van de vijf lichtkwaliteiten, gevolgd door lezing van de volledige voordracht van Rudolf Steiner op 25 december 1924 door Marjo van der Himst: tekst en opname

Voordracht van Jac Net over het drievoudig geheim in de oorspronkelijke statuten: opname

Inleiding door Mario Matthijsen op de euritmie over Michaël en de impuls van de Kerstbijeenkomst, gevolgd door een speciaal optreden van Pim Blomaard en Wim Wolbrink: tekst en opname

De Grondsteenspreuk in euritmie uitgevoerd in de versie van april 1924: opname

 

Eeuwfeestfoto 300   betere verhoudingen

Vier het eeuwfeest mee!

November 2023

Laten we ons samen bezinnen op honderd jaar Kerstbijeenkomst en honderd jaar Antroposofische Vereniging in Nederland vieren!

U bent allen van harte welkom op 17 en 18 november en op 5 en 6 januari voor inhoudelijk en kunstzinnig rijke conferenties ter viering van 100 jaar AViN en 100 jaar Kerstbijeenkomst. We hopen dat we elkaar op deze dagen vreugdevol kunnen inspireren om met vertrouwen en moed de komende 100 jaar in te gaan. De huidige culturele ontwikkeling is zorgwekkend; tegelijk is zij vol van geestelijke toekomstmogelijkheden. Laten we die in elkaar wekken!

Met deze dagen hopen we te begrijpen en samen te beleven wat toen in 1923 als toekomst-impuls is ingezet. We willen met elkaar ervaren en van elkaar horen hoe die impuls nu doorwerkt, wat ons drijft en wat nu aan de orde is. Hoe kunnen we uit individuele en uit gezamenlijke kracht in de huidige tijd aansluiten bij die diepe impuls en tegelijk nieuwe wegen inslaan?

In het oosten en westen, in het noorden en zuiden van Nederland hebben honderden mensen dit bijzondere eeuwfeest voorbereid. Vanuit de regionale initiatieven ontstond een landelijke werkgroep die u van harte uitnodigt aan dit eeuwfeest deel te nemen om de diep spirituele impuls van toen met elkaar te begrijpen, te beleven en in onze wil op te nemen. Na de viering van het Nederlandse eeuwfeest worden er twee samenhangende conferenties gewijd aan de bezinning op, respectievelijk de verdieping in de Kerstbijeenkomst en de Grondsteen van onze vereniging.

17 november 2023 Viering van honderd jaar AViN, Elisabeth Vreedehuis Den Haag
18 november 2023 Bezinning op honderd jaar Kerstbijeenkomst, Antropia Driebergen
5 en 6 januari 2024 Verdieping van honderd jaar Kerstbijeenkomst, Antropia Driebergen

mededelingen

Brief aan de leden

Zeist, 16 februari 2023

Beste leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland,

Het jaar 2023 is inmiddels onderweg en belooft een bijzonder jaar te worden. Na de geslaagde Grondsteenconferentie afgelopen januari en na de feestelijke presentatie van het nieuwe boek Esoterische Cyclus op 11 februari, komen er nog diverse andere bijzondere momenten aan. Daarvan willen we u graag door middel van deze brief in kennis stellen. Daarbij is het goed te beseffen dat onze activiteiten dienstbaar willen zijn aan de ontwikkeling van mens en aarde; en dat zovele mensen op deze wereld nu onbeschrijfelijk lijden en onverwacht sterven. Laten we bij wat we doen dat in gedachten houden en dat in ons gevoel meenemen!

Landelijke Conferentie op 17 en 18 november 2023

Regionaal en lokaal zijn er tal van leden heel actief om het eeuwfeest van de wereldwijde Antroposofische Vereniging (van de Kerstbijeenkomst eind 1923) voor te bereiden. Zo worden er op veel plekken bijeenkomsten over de grondsteenspreuk gehouden. Er worden tal van publicaties voorbereid zoals biografieën van Zeylmans en Lievegoed, een thematisch boek over onze Nederlandse vereniging, een oefenboek over de grondsteenspreuk en een beschouwing over de betekenis van ons lidmaatschap. Het is aan het zinderen. Er is ook een landelijke werkgroep actief die al dit werk probeert te bundelen en het draagvlak vormt voor de grote landelijke conferentie in november. Dan zullen we op 17 november 100 jaar AViN gedenken en op 18 november 100 jaar Kerstbijeenkomst. U hoort hier binnenkort meer over.

Communiceren over antroposofie

De Studiecentra voor Antroposofie zijn soms al decennia actief; tegenwoordig is het echter niet altijd meer zo makkelijk om nieuwe belangstellenden te bereiken. Ook de Nederlandse secties van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap zijn op zoek naar een directe koppeling met het maatschappelijk leven. En velen van u geven aan te hopen dat antroposofie in het maatschappelijk debat een meer zichtbare rol gaat spelen. Dat vraagt om nieuwe werkwijzen en onderlinge versterking. Op 22 april organiseren we een dag hierover voor wie met dit thema actief bezig is.

Project 'Staan voor Leven en Dood' – inzetten op samenhang en samenwerking

Vanuit het bestuur en de bestuurskring starten we een pilot van twee jaar om met vereende kracht te werken aan een actueel thema: leven en sterven. De bedoeling is dat we daarmee binnen de vereniging onze actieve werkrelaties versterken en dat we op grond daarvan meer invloed kunnen uitoefenen op de publieke opinie. In het bijgaande maartnummer van Motief staat een toelichting op de veelzijdige opzet en bedoeling van dit initiatief. We gaan met u ook op zoek naar de financiering hiervan; het is niet zo dat we hier al onze financiële reserves voor inzetten. De realiteit van het project zal mede moeten blijken uit ons aller bereidheid om er tijd en geld aan te besteden.

Handelen in de wereld

Met onze initiatieven nemen wij leden verantwoordelijkheid voor de toekomst. Door de vraag aan elkaar naar directe ondersteuning van deze initiatieven krijgen we het enthousiasme gespiegeld voor wat actueel is en gewild wordt. De toekomst van een werkzame antroposofie hangt af van onze persoonlijke betrokkenheid, oplettendheid en inzet om ook in het sociale te werken. En we kunnen dat in toenemende mate ook in het licht van een wereldvereniging gaan zien (zie hieronder). Het bewust verzorgen van de financiële stromen zal ons daarbij helpen.

Zoom met bestuursleden

Er zijn in de vereniging tal van processen gaande waarop het zicht niet voor iedereen helder is. Waar zijn jullie mee bezig, horen we wel eens vragen. Daarom beginnen we met een maandelijkse zoom tot de zomer waarin we als bestuur onder meer ons jaarplan bespreken, de inzet van de ledenvergadering (ALV) op 27 mei delen, over recente besluiten en processen willen uitwisselen, en open staan voor vragen en adviezen. Data zijn 23 maart, 20 april, 11 mei en 22 juni om 20.00 uur (graag aanmelden via de website zodat u de zoom-link krijgt toegestuurd).

Kraaybeekerhof

Het voornemen bestaat nog steeds om ons secretariaat, in overleg met u, te gaan vestigen op dit landgoed in Driebergen, temidden van andere antroposofische organisaties, bedrijven en opleidingen. Daarvoor is het nodig dat het koetshuis gerenoveerd en uitgebreid wordt. Een totaalplan voor de toekomst van het landgoed, inclusief deze uitbreiding, is inmiddels bij de gemeente neergelegd. Over ruim een jaar gaan we weer met u in gesprek over vervolgstappen zoals de verkoop van het pand in Zeist. Een verhuizing, als deze mocht doorgaan, verwachten we op zijn vroegst in 2025.

Het Goetheanum

Het Goetheanum in Dornach (Zwitserland) als de hoofdzetel van de wereldwijde vereniging en van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap gaat door een kritische fase heen. Enerzijds bloeien daar de grote vakconferenties van de verschillende werkgebieden na de coronatijd weer op. Anderzijds hebben de werkzaamheid en financierbaarheid van de mondiale Vereniging en Hogeschool én het Goetheanum zelf als organisatie een actualisering en revitalisering nodig. In een van de zoombijeenkomsten zullen we daar meer over vertellen.

Wereldconferentie in het Goetheanum

Eind september 2023 komen uit vele landen van alle continenten antroposofen bij elkaar om te ervaren dat we met elkaar een wereldbeweging vormen en om te verklaren dat we hiervoor samen verantwoordelijk willen zijn. We willen onze mondiale samenhang versterken door samen substantie te bouwen en ons kosmopolitisch fundament te verzorgen. Wij zullen degenen die zich hiervoor bij het Goetheanum al opgegeven hebben op 23 maart bij elkaar roepen om te werken aan de voorbereiding (zie: www.goetheanum.world).

Tot slot

Met deze brief wilde ik u op de hoogte stellen van een aantal grotere zaken die nu spelen. Moge dit jaar een jaar zijn van ‘vereniging’ in de ware betekenis van het woord: een vrije vereniging van mensen, waarin de kracht van ieder individu leeft en die gezien en gedragen wordt door een ieder. Graag zie ik u per zoom of op onze algemene ledenvergadering op 26 en 27 mei!

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Pim Blomaard

 

Online ontmoeting met bestuursleden

26 januari 2023

Het aantal momenten dat het bestuur met de leden in gesprek gaat over lopende zaken is beperkt, terwijl er behoefte bij sommige leden is om te weten wat er speelt en hoe processen verlopen. Daarom komen er een aantal digitale momenten waarop bestuursleden vertellen en er een open uitwisseling kan zijn met ruimte voor vragen en gesprek.

Het zijn dus geen inhoudelijke webinars, maar gespreksmomenten waarbij van ons uit zaken aan de orde komen als bestuursbeleid (jaarplan), projecten en initiatieven, Goetheanum (internationaal), 100-jaarsvieringen. We hebben tot de zomer vier donderdagavonden gekozen om te kijken of deze werkwijze toegevoegde waarde heeft. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur.

Donderdag 23 maart om 20.00 uur
Donderdag 20 april om 20.00 uur
Donderdag 11 mei om 20.00 uur
Donderdag 22 juni om 20.00 uur

Wie wil deelnemen kan zich binnenkort opgeven via het menu Bijeenkomsten op de website en krijgt dan van tevoren de zoomlink toegestuurd. Het is ook mogelijk alleen te luisteren zonder zelf een actieve inbreng te moeten hebben. Op de website komen daar in een later stadium de onderwerpen te staan die op de betreffende avond vanuit het bestuur ter sprake komen.

Pim Blomaard
26 januari 2023

 

Naar aanleiding van berichten in de pers

Naar aanleiding van berichten in de pers, waarin een verband wordt gelegd tussen antroposofie en rechtsextremisme.

In Duitsland heeft een aantal antroposofische instellingen samen een document gemaakt, waarin zij afstand nemen van berichten in de pers waarin een verband wordt gelegd tussen antroposofie en rechtsextremisme. Hieronder een vertaalde en bewerkte versie van dit statement.

Antroposofische instellingen en bedrijven verzetten zich tegen racisme en politiek extremisme.

Sinds het begin van de coronapandemie wordt antroposofie in de media steeds meer in verband gebracht met rechtsextremisme, complotdenken en coronavirus-ontkenning. We spreken als antroposofische instellingen en bedrijven deze voorstelling van zaken uitdrukkelijk tegen. Er bestaat geen bondgenootschap tussen rechtsextremistische ideologieën en antroposofische initiatieven en instellingen.

Persoonlijke meningen en gedragingen van individuen die zich bij de antroposofie thuis voelen, vertegenwoordigen niet vanzelfsprekend de opvattingen van antroposofische initiatieven, bedrijven en instellingen, dan wel van de hele antroposofische beweging. Daarnaast distantiëren we ons van iedereen die rechtsextremistische of andere onmenselijke ideologieën aanhangt.

Antroposofie gaat uit van spirituele vrijheid en diversiteit. En sluit racisme daarmee uit. Antroposofie stelt de ontwikkeling van het individu naar volwassenheid en zelfverantwoordelijkheid centraal, evenals de interesse in andere mensen. Dit wordt bevestigd door de praktijk in talrijke antroposofische initiatieven over de hele wereld, zoals bijvoorbeeld vrijescholen, biologisch-dynamische landbouwbedrijven en zorginstellingen.

De coronapandemie heeft de sociale ongelijkheid wereldwijd dramatisch verergerd. De mensheid staat voor grote uitdagingen met betrekking tot deze ongelijkheid. Zo ook tot de klimaatcrisis en de wereldwijde uitdagingen met betrekking tot het milieu. Antroposofische instellingen en bedrijven over de hele wereld werken voor het algemeen belang, staan voor inclusiviteit en zetten zich in voor mensenrechten, gelijke kansen, sociale rechtvaardigheid en een gezonde natuur.

Maart 2021

 

Verklaring van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland

Naar aanleiding van berichten in de media waarin antroposofie in verband wordt gebracht met racisme, voelen wij ons als bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland geroepen om de volgende verklaring af te geven.

De Antroposofische Vereniging is een inclusieve vereniging.

Dit betekent dat het lidmaatschap open staat voor iedereen die zich door antroposofie voelt aangesproken, zich in antroposofie wil verdiepen of antroposofie wil steunen.

Gender, etniciteit, cultuur en religie vormen geen enkele belemmering voor het lidmaatschap.

Wij zijn ons ervan bewust dat in het omvangrijke werk van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, een klein aantal passages voorkomen die kwetsend zijn voor sommige etnische groepen of religies.

Deze passages kunnen de indruk wekken dat het gerechtvaardigd zou zijn om bepaalde etnische groepen of religies uit te sluiten.

Wij laten ons door de inhoud van genoemde passages niet leiden en wijzen elke vorm van uitsluiting en discriminatie op grond van etniciteit of religie af.

Zodoende continueren wij het beleid dat door alle voorgaande besturen van de Antroposofische Vereniging is gevoerd.

Antroposofie is een geestelijke stroming die de gelijkwaardigheid van alle mensen als individuele geestelijke wezens in hun gezamenlijke ontwikkeling vooropstelt

Maart 2021