default-header Regiocontactpersonen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Regiocontactpersonen

02 december, 2022

In onze vereniging vinden op vele plaatsen in het land activiteiten plaats, georganiseerd door de leden. Dat kunnen zijn ledenbijeen­komsten, studie- of werkgroepen rond een bepaald thema, jaarfeesten enzovoort. Omdat het goed is als in een bepaalde regio er ook een aanspreekpunt is, iemand die men kan raadple­gen bij vragen die op die regio betrekking heb­ben, zijn er de regiocontactpersonen. Iemand bij wie men terecht kan met vragen die spelen, ideeën die men wil uitwerken, samenwerkin­gen die gewenst zijn. De regiocontactpersoon kan hierin een (verbindende) rol spelen.

Hij of zij is het aanspreekpunt in die regio voor de daar wonende leden, geïnteresseerden en ook aanspreekpunt voor het bestuur en het secretariaat. Voor de vereniging als geheel zijn de regiocontactpersonen het aanspreekpunt voor die regio. Je zou kunnen zeggen: zij zijn de extra ogen en oren voor het secretariaat en bestuur.

Twee keer per jaar wordt er voor alle regio­contactpersonen door een voorbereidings­groep een dag georganiseerd, omdat het fijn is elkaar te ontmoeten, uit te wisselen en elkaar te inspireren. Hierbij is altijd iemand van het bestuur en van het secretariaat aanwezig. Vaak behandelen we in de ochtend een inhoude­lijk thema dat voor iedereen van toepassing is. Daar gaan we op zo’n manier mee aan het werk, dat dit ook in de regio’s (tijdens bijvoor­beeld ledenavonden) aan bod kan komen. In de middag vindt er een uitwisseling plaats over wat er speelt in de regio’s, vragen, activiteiten die georganiseerd zijn. Zo helpen de regiocon­tactpersonen elkaar om deze rol te vervullen.

In het verleden namen ook vertegenwoordi­gers van de studiecentra aan deze bijeenkom­sten deel. Dat is nu niet meer het geval en veel studiecentra zijn niet meer actief. Er is dit jaar een werkgroep gevormd die zich buigt over het opnieuw met elkaar verbinden van leden die antroposofie naar buiten en maatschappe­lijk onder de aandacht willen brengen.

Ben je benieuwd naar wie de regiocontactper­soon in jouw regio is? Hun namen en contact­gegevens staan vermeld op de website www.antroposofischevereniging.nl/contactpersonen.

Petra Rutgers en Fanina van Nuffelen

Dit bericht verscheen in Motief 268 van december 2022-januari 2023

Bekijk ook

Lievegoed_-_bijgesneden Regiocontactpersonen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Lievegoed zal veerkracht moeten tonen
220px-Ita_Wegman_1899 Regiocontactpersonen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Rehabilitatie van Elisabeth Vreede en Ita Wegman
Goetheanum Regiocontactpersonen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Vereniging: bevragen en bewegen?