default-header Motief 268, december 2022-januari 2023 - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Motief 268, december 2022-januari 2023

Een wereldbeweging

Begin november kwamen in Dornach, Zwitserland, de vertegen­woordigers veler landen vier dagen bijeen om elkaar te informe­ren over de stand van zaken van de antroposofie in de wereld en uit te wisselen over aanstaande projecten, taken, voornemens. Samen met de leiding van het Goetheanum betrof het een groep van ruim 40 mensen. Hoewel mede overschaduwd door de oorlog in Oost-Europa en de vele crises waarmee de mens­heid van doen heeft, was het een indrukwekkende bijeenkomst. Indrukwekkend, omdat het me duidelijk werd met hoeveel ener­gie, elan, goede wil en stootkracht gewerkt wordt om vanuit de antroposofie bij te dragen aan het welzijn van en in de wereld.

Om daaraan te kunnen werken is er een aantal trajecten gestart. Allereerst is er de roep “Gesellschaft Wollen!”, de ‘Vereniging willen’. In Nederland blijft het ledenaantal min of meer gelijk (licht stijgend), in vele landen daalt het ledenaantal. Dat laatste zou in Nederland ook best wel eens kunnen gebeuren, gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden. In veel landen is het de vraag hoe het komt dat zovele duizenden mensen met antro­posofie leven en werken, maar er niet toe komen lid te worden. We hebben gesproken over de verhoudingen tussen vereniging, hogeschool voor geesteswetenschap, secties en werkgebieden.

Een tweede project is de organisatie van een grote wereldcon­ferentie, die van 27 september tot en met 1 oktober in Dornach plaats zal hebben. Een conferentie met als titel “Reshaping a world movement” als vervolg op de wereldconferentie van 2016 en die in de negentiger jaren van de vorige eeuw. Er zullen vele game-changers uitgenodigd worden om met ons te praten over en te zoeken naar oplossingen: op ecologisch gebied, klimato­logisch gebied, voor landbouwvragen (CO2 vraagstuk), techno­logische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, sociale vraagstukken en zo meer. Naast dat de antroposofie leidend zal zijn, is het vooral ook het streven dat zo open te laten zijn dat we goed in dialoog kunnen komen met ieder die we uitnodigen of anderszins wil deelnemen.

100 jaar na de kerstconferentie van 1923 is het de hoop dat de antroposofische beweging vitaal genoeg zal blijken te zijn om ook de komende eeuw verder te kunnen werken aan het kunst­werk Aarde. Zo schreef Rudolf Steiner 100 jaar geleden:

Unter Schmerzen hat unsere Muttererde sich verfestigt.
Unsere Mission ist es, sie wieder zu vergeistigen,
indem wir sie durch die Kraft unserer Hände
umarbeiten zu einem geisterfüllten Kunstwerk.

Rik ten Cate