default-header Motief van Maaike Honig - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Motief van Maaike Honig

Kinderen tot bloei laten komen

Ook deze herfst doen weer veel Nederlandse vrijescholen mee met Waldorf One World-dag, een wereldwijd initiatief van het Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie (IHF). Op deze dag, die altijd in de Michaëlstijd valt, zamelen scholen geld in om bij te dragen aan goed vrijeschoolonderwijs op plekken in de wereld waar dat hard nodig is. Maaike Honig (47) is vrijwil­liger bij het IHF, waar ze zich inzet voor een interne én externe vernieuwingsslag.

Tekst: Cisly Burcksen
Beeld: Mary Jane Trow

“Dat gezondmakende van het vrijeschoolonderwijs, dat gun je alle kinderen,” zegt Maaike. “Juist wanneer ze opgroeien in armoede of onveiligheid kan het een enorme verrijking zijn om onderwijs te krijgen waarbij ze in hun geheel aangesproken worden. Het vrijeschoolonderwijs is heel rijk en daardoor van een nóg grotere waarde voor kinderen in een minder kansrijke omgeving.”

Het IHF ondersteunt wereldwijd initiatieven op het gebied van opvoeding en onderwijs met de antroposofie als uitgangspunt. Het gaat dan om scholen en leerkrachten die geen financiële steun krijgen van de overheid en die onvoldoende inkomsten ontvangen uit de ouderbijdragen. Naast haar werk als leerkracht in het nieuwkomersonderwijs en projectcoördinator bewegings­onderwijs bij Stichting Pallas, is Maaike sinds 2022 actief voor het IHF als vrijwilliger. Dat wilde ze al langere tijd, maar er was geen portefeuille voor haar beschikbaar. Ze zag echter genoeg taken voor zichzelf en heeft daarom in overleg haar eigen porte­feuille gecreëerd: PR en communicatie. “Samen met Sietske van Poelgeest ben ik ongeveer tegelijk aangesloten. Als twee jonge honden zijn wij nu bezig met een vernieuwingsimpuls binnen het IHF, zowel intern als extern,” legt ze uit. “Het opleiden van vrijes­choolleerkrachten is nu een speerpunt; dat zien we als een goe­de investering in de toekomst. Ook vinden we het belangrijk om de vrijescholen in Nederland beter te bereiken. Daarom geef ik voorlichting op scholen en organiseren we uitwisselingsprojec­ten. Nederlandse zesdeklassers kunnen dan bijvoorbeeld in het Engels brieven schrijven naar een klas in Nepal en vice versa. In de toekomst zouden we bijvoorbeeld ook willen bemiddelen voor stages. En dan is er nog de jaarlijkse Waldorf One World-dag, waarbij scholen actie kunnen voeren voor een specifiek project.”

Township

Voordat het IHF in beeld kwam zette Maaike zich al jaren in voor de Hermanus Waldorfschool, een vrijeschool in een township in Zuid-Afrika. Ze kwam daar voor het eerst in 2003, toen ze net was afgestudeerd en samen met haar man een jaar in Zuid-Afrika ging wonen. “Via een stichting deden we vrijwilligerswerk voor straatkinderen, op het terrein van die school. Dat was een ini­tiatief van de Camphillgemeenschap,” vertelt ze. “Dat project duurde enkele maanden. Daarna zijn we daar gebleven en heb­ben we ons voor deze vrijeschool ingezet. We gaan nog steeds regelmatig terug en nemen dan materialen mee, ik geef de kin­deren gymles en verzorg workshops voor de docenten, bijvoor­beeld over de temperamenten.” Een interessant vraagstuk in Zuid-Afrika vindt Maaike het combineren van verschillende cul­turen en antroposofie. Zeker omdat je daar allerlei verschillende stammen hebt, iets wat we in Nederland helemaal niet kennen. Het vraagt inventiviteit om samen een voedend schoolklimaat te creëren met al die verschillende achtergronden.

Weekspreuk

“Mijn kinderen, die alle drie de onderbouw van de vrijeschool hebben doorlopen, zijn wel eens daar in de klas geweest,” vertelt Maaike. “Het was bijzonder voor hen om daar dezelfde ochtend­spreuk te horen als op hun eigen school. Is het geen inspirerende gedachte dat scholen overal ter wereld de dag openen met dezelf­de spreuk?” Zelf haalt ze grote inspiratie uit de 32e weekspreuk van Rudolf Steiner, over kracht, helderheid en levenslot. “Als klein kind was ik al gefascineerd door het continent Afrika, ter­wijl verder niemand in mijn familie daar iets mee had. Die spreuk maakt me ervan bewust dat het echt mijn levenslot is om dit te doen – het mogelijk maken dat ook kinderen die het minder heb­ben dan wij, tot bloei kunnen komen in alle facetten. Daar gaat echt mijn vuur van branden.”

Meer informatie over de projecten van het IHF en de mogelijkheid om deze te ondersteunen, vind je op www.internationaalhulpfonds.nlwww.internationaalhulpfonds.nl
De weekspreuk is te vinden op www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk

Dit artikel verscheen in Motief 275 van september 2023

Bekijk ook het motief van

Motief van… Florian Bonte
Motief van… Jaap van Rijswijk
Motief van… Pauline ten Böhmer
Motief van… Felix de Bont
Motief van... Romy Rockx 
Motief van... Peter Evers
Motief van... Lot Bouwes
Motief van... Eveline Clignett
Motief van Susannah van Asch-Yasuda
Motief van Wouter Modderkolk
Motief van Theo Zimmermann
Motief van Antoon van Hooft
Motief van Gia van den Akker
Motief van Mariska Verhulst
Motief van Yoeri Boschma
Motief van Immanuel Baan
Motief van Myra Ida van der Veen
Motief van Eva van der Weij
Motief van Jurian Manche
Motief van Chiara Tinselboer
Motief van Miranda Teeuwen
Motief van Jos van der Marel
Motief van Marthy Hecker
Motief van Maaike Honig
Motief van Anna van der Want
Motief van Jorrit van Eeten
Motief van Laura Vink
Motief van Jara van Rooij
Motief van Arne Verbrugh en Joris Zee
Motief van Quirine van Trigt
Motief van Bram van den Esker